fbpx
20 Czerwiec, 2019
Warszawa
23 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

1027212_warning_icon_glossy_9.jpg

Brak raportu o odpadach oznacza duże kary dla gabinetu

{jathumbnail off}Dzisiaj mija termin składania sprawozdań rocznych dotyczących sposobu postępowania z odpadami. Jako właściciele gabinetów kosmetycznych, wytwarzający min. odpady medyczne również jesteśmy zobowiązani do złożenia takiego dokumentu. Za niedopełnienie obowiązku grożą wysokie kary.

Zgodnie z artykułem 36 ustawy o odpadach ( Dz. U z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma obowiązek poinformować odpowiednie organy o ilości i sposobie zagospodarowania odpadów w ubiegłym roku kalendarzowym.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów należy sporządzić na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie i przekazać marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marcanastępnego roku.

1027212_warning_icon_glossy_9.jpgFormularz składa się 8 części, które wypełniane są w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Część pierwsza – wypełniana przez wszystkich – zawiera min. informację o firmie posiadającej odpady oraz rodzaju działalności w zakresie gospodarowania odpadami (wytwarzanie odpadów/ zbieranie odpadów/ transport odpadów/ odzysk odpadów/ unieszkodliwianie odpadów). W naszym przypadku będzie to wytwarzanie odpadów..

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach:

Wytwórca odpadów jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Pamiętajmy również, że:

Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach.

Informacja, o wytwarzanych odpadach powinna zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

260750_needles_suffering.jpgNależy zaznaczyć, że do odpadów niebezpiecznych włączono min. odpady medyczne. Prawo jednoznacznie nie wskazuje na to, że niektóre odpady wytwarzane w gabinecie kosmetycznym są odpadami medycznymi. Niemniej jednak wspomniane odpady mają cechy medycznych, dlatego należy je do takich zaliczać.

Zaniechanie powyższych obowiązków jest karane karami pieniężnymi w wysokości 5 000 złlub 10 000 zł. Szczegóły dotyczące kar pieniężnych można znaleźć w artykułach: 79b oraz 79c ustawy o odpadach ( Dz. U z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ).

Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:
1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków lub
2) wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją,
podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł.


Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Przypominamy również, że od przyszłego roku obowiązywać będzie nowy wzór formularza do składania sprawozdania dotyczącego sposobu postępowania z odpadami.