fbpx
10 Grudzień, 2019
Warszawa
4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Brakuje CI rąk do pracy – zatrudnij bezrobotnego i weź dotację z Funduszu pracy

W wielu gabinetach kosmetycznych rozpoczął się gorący sezon. Wraz z nadejściem wiosny klienci pospiesznie zapisują się na zabiegi upiększające i ku naszemu zdziwieniu coraz częściej w naszym grafiku brakuje miejsca. Zamiast odsyłać klientów do domy warto zastanowić się nad zatrudnieniem pracownika.

W realizacji takiego pomysłu może nam pomóc Fundusz Pracy, który zrefunduje utworzenie stanowiska pracy lub rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji.

Chcąc  otrzymać tego typu środki musimy przebrnąć przez najmniej lubianą – biurokrację.  Zanim rozpoczniemy starania warto zapoznać się ze wszystkimi zasadami refundacji, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dn. 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybów refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia refundacja jest dokonywana na wniosek pracodawcy po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie.

Jeżeli prowadzisz średni gabinet stanowisko musi zostać utrzymane przez okres minimum 2 lat.

Kto może ubiegać się o refundację?

Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować właścicielowi gabinetu kosmetycznemu: koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (np. leżanki, urządzenia kosmetyczne) w przypadku spełnienia przez podmiot łącznie następujących warunków:
a) podmiot prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację;
b) podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
c) podmiot nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
d) podmiot prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
e) podmiot nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnotowym rynkiem
f) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Co powinien zawierać wniosek?

  • oznaczenie podmiotu (Regon, NIP, data rozpoczęcia prowadzenia działalności, symbol zgodnie z PKD)
  • kalkulację wydatków dla stanowiska 
  • wnioskowaną kwotę refundacji, 
  • szczegółwy harmonogram wydatków, zwłaszcza tych, które będą przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn 
  • rodzaj pracy jaka będzie wykonywana 
  • wymagane kwalifkacje jakie powinna posiadać przysżła pracownica, 
  • podpis wnioskodawcy.

Do wyżej opisanego dokumentu należy dołączyć informację o proponowanej przez pracodawcę formie zabezpieczenia zwrotu refundacji, np: poręczenie, weksel, gwarancja bankow, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego.

Kogo możemy zatrudnić?

Na refundowane stanowisko pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne spełniające kryteria pracownika znajdującego się w szczególnie lub bardzo niekorzystnej sytuacji lub pracownika niepełnosprawnego
 
Pracownika znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji ? oznacza to osobę bezrobotną, która:
a) pozostaje bez zatrudnienia i innej pracy zarobkowej nieprzerwanie przez okres co najmiej 6 miesięcy od dnia rejestracji; lub
b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
c) jest w wieku ponad 50 lat; lub
d) jest osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.
 
Pracownika znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji? oznacza to osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, która posiada status bezrobotnego nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

Jakie są warunki otrzymania refundacji?

 Pomoc w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być udzielona, gdy zatrudnienie pracownika stanowi wzrost netto:
a) ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz
b) liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych
w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
 
Jeżeli rekrutacja pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, pomoc w formie subsydiów płacowych może być udzielona gdy zwolnienia zapełnianego w ten sposób etatu lub etatów dokonano z niżej wymienionych powodów nie stanowiących jednocześnie redukcji etatu/etatów.
a) dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy
b) uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności
c) przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
d) dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy
e) zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych

Jakie są nasze obowiązki?

Pracodawca otrzymujący refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zobowiązany jest do:
a) nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub
b) nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

O jaką kwotę możemy się ubiegać?

Zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może dokonać refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy maksymalnie w wysokości nie wyższej niż 6- krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
 
Pod pojęciem ?przeciętne wynagrodzenie? rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, dla potrzeb wyliczenia maksymalnej wysokości refundacji przyjmowana jest na dzień zawarcia ze Starostą umowy.
 
Jednocześnie faktyczna wysokość refundacji zależy od tego jakie osoby bezrobotne zostaną skierowane do pracodawcy oraz od wysokości proponowanego wynagrodzenia dla tej osoby. W tym celu pracodawca we wniosku dokonuje analizy kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, które byłyby ponoszone przez pracodawcę, a na które składają się
a) wynagrodzenia brutto oraz
b) opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne
 
Dla przykładu przyjęto, że wynagrodzenie brutto łącznie z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne wynosi 1.500 zł miesięcznie
Zatem maksymalne pułapy kwoty refundacji wynoszą:

  • W przypadku zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji ? 50% kosztów kwalifikowanych (liczonych dla 12 miesięcy)
np. 1500 zł x 12 = 18.000 zł x 50% = 9.000 zł ? to maksymalna kwota refundacji
  • W przypadku zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji ? 50% kosztów kwalifikowanych (liczonych dla 24 miesięcy)
np. 1500 zł x 24 = 36.000 zł x 50% = 18.000 zł

 
Otrzymaliśmy pozotywne rozpatrzenie naszego wniosku i co dalej?

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaje zawarta pisemna cywilno-prawna umowa.
Umowa zawiera między innymi zobowiązanie do:
a) wydatkowania kwoty refundacji i faktycznego wyposażenia utworzonego stanowiska pracy zgodnie ze specyfikacją i harmonogramem wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, okresie od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzającego dzień zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach;
b) wyodrębnienia stanowiska pracy i ustawienia zakupionych elementów wyposażenia w miejscu wykonywania pracy przez skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach bezrobotnego;
c) oznakowania zakupionych trwałych elementów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poprzez umieszczenie numeru umowy;
d) zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach na utworzonym miejscu pracy w wyznaczonym terminie;
e) udokumentowania faktycznie poniesionych wydatków (tj. jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych, wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego) związanych z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy w wyznaczonym terminie;
Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami przy rozliczeniu się z wydatkowania przyznanej refundacji są: faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży (z wyraźnym oznaczeniem kupującego i sprzedającego: adres, PESEL, nr dowodu osobistego) wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (jeśli jest taki wymóg). Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty (KP, wyciąg z konta itp.). Zakupy dotyczące wyposażenia stanowiska pracy nie mogą być dokonane od osób wstępnych, zstępnych, teściów, rodzeństwa i współmałżonka.
f) nie zbywania i kasowania zakupionego sprzętu do momentu całkowitego wywiązania się z zapisów umowy. W przypadku uszkodzenia lub zużycia zakupionego środka trwałego, będącego wyposażeniem utworzonego stanowiska pracy, dopuszcza się możliwość zakupu równoważnego lub ulepszonego środka trwałego;
g) nieprzerwanego zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach bezrobotnego spełniającego warunki pracownika w szczególnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji lub osoby niepełnosprawnej ;
h) utrzymania przez okres 12 miesięcy, a w przypadku pomocy na zatrudnienie pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres 24 miesięcy: stanu zatrudnienia na poziomie z dnia złożenia wniosku oraz miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Nie obawiajmy się korzystania z refundacji, być może inwestycja w nowego pracownika pozwoli naszej firmie rozwinąć skrzydła i zyskać szerokie grono zadowolonych klientów.

 

Źródło: PUP