fbpx
21 Luty, 2020
Warszawa
2 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

1220037_colour_pencils.jpg

Co niesie za sobą reforma szkolnictwa wyższego?

Większa autonomia uczelni, większe finansowe i systemowe wsparcie dla najlepszych; wyróżnianie uczelni, badaczy i studentów, mających znaczny wkład w rozwój nauki; koniec nepotyzmu w szkołach wyższych – takie m.in. rozwiązania znalazły się w przyjętych ostatnio przez Radę Ministrów założeniach reformy szkolnictwa wyższego.

Zmiany wprowadzane w prawie dotyczącym szkolnictwa wyższego mają duże znaczenie dla studentów kosmetologii. Najbardziej chyba istotną z naszego punktu widzenia zmianą są regulacje dotyczące studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie – wielu kosmetologów jednocześnie kształci się np. na kierunku farmacja.

Nowe prawo może wejść w życie już w roku akademickim 2010/11.

Główne założenia reformy:

Więcej pieniędzy dla najlepszych uczelni

Finansowanie uczelni ma być oparte na efektach pracy naukowej. Najwięcej pieniędzy otrzymają najlepsi, a coraz większa część środków będzie rozdzielana w drodze konkursów.

Powstanie specjalny fundusz, z którego będą finansowane jednostki badawcze, które uzyskają status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) lub wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W 2011 r. w drodze konkursów zostaną wyłonione 4 KNOW-y, które przez 5 lat będą otrzymywać dodatkowo ponad 10 mln zł. Status KNOW będzie dawał pierwszeństwo w ubieganiu się o środki budżetowe i unijne na finansowanie inwestycji i aparatury badawczej. KNOW będzie mógł być przyznany zarówno wydziałom szkół publicznych, jak i niepublicznych.

Większa autonomia szkół wyższych

Uczelnie, które nadają habilitacje, będą mogły samodzielnie otwierać nowe kierunki studiów. Szkoły wyższe będą mogły także z większą swobodą gospodarować swoim majątkiem. W celu zwiększenia powiązania uczelni z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym wzięto pod uwagę możliwość wspólnego kształcenia z pracodawcą i na jego zamówienie.

1220037_colour_pencils.jpgProstsza kariera naukowa

Przewidziano przejrzyste procedury konkursowe na stanowiska w uczelniach i większe otwarcie na badaczy z zagranicy. Zmienią się także zasady uzyskiwania stopnia doktora i przeprowadzania procedury habilitacyjnej. Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego skróci się z 11 do ok. 6 miesięcy. Zmienią się również zasady nadawania tytułu profesora.

Większa przejrzystość na uczelniach

Wyeliminowana zostanie możliwość zatrudniania pracowników naukowych na kilku uczelniach. Będą mogli pracować maksymalnie na dwóch etatach. Zakazana będzie podległość służbowa, która mogłaby powodować stronnicze decyzje i nieobiektywne oceny naukowe. Chodzi o wyeliminowanie nepotyzmu.

Bezpłatny drugi kierunek studiów dla najzdolniejszych studentów

Każdy student uczelni państwowej otrzyma pulę punktów, która zapewni mu darmowe studia na jednym kierunku. Po wyczerpaniu punktów, jego kolejne studia będą płatne. Na dwóch darmowych kierunkach jednocześnie będą mogli studiować jedynie najlepsi studenci. Będzie to ok. 10 proc. studentów z danego kierunku. Limit punktów nie obejmie studentów studiów międzywydziałowych.

Większa pomoc dla studentów

Zmienią się zasady przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom. Na pomoc materialną trafi 75 proc. wszystkich środków. Podniesione mają być także progi dochodowe związane ze stypendium socjalnym. Zaproponowano ponadto katalog bezpłatnych usług dla wszystkich studentów (uczelni państwowych i niepublicznych). Darmowe byłyby np.: egzaminy (także poprawkowe i komisyjne), egzamin dyplomowy, a także złożenie i ocena pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

Źródło: MNiSW