fbpx
18 Luty, 2020
Warszawa
9 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

50010_plasticfan_01.jpg

Czy twój gabinet spełnia wymogi BHP?

Aby gabinet mógł bezpiecznie funkcjonować konieczne jest spełnienie wielu wytycznych regulowanych przepisami prawa. Dzisiaj przyjrzymy się szczegółowym wymaganiom BHP, które obowiązują wszystkich właścicieli salonów kosmetycznych i kosmetologicznych.

Budynek i wejście

Planując lokalizację gabinetu kosmetycznego, należy mieć na uwadze, że powinien się on znajdować w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku bądź lokalu.

Należy pamiętać, że wejściedo gabinetu może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej, natomiast nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.

Pomieszczenia

W naszym nowopowstającym gabinecie należy wydzielić:

  • pomieszczenia, w których są świadczone usługi,
  • szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób korzystających z usług i pracowników,
  • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
  • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych i czystej oraz brudnej bielizny,
  • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.

Stanowiska pracy w pomieszczeniach pracy stałej powinny być tak rozmieszczone i urządzone, aby na każdego zatrudnionego na danym stanowisku pracy pracownika przypadało co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 mmateriałem nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Jeśli prowadzimy 1-stanowiskowy gabinet, mamy obowiązek wydzielić powierzchnię do spożywania posiłków i przechowywania odzieży. Miejsca te mogą znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.

Oświetlenie i temperatura

Pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Oświetlenie światłem naturalnym jest poprawne, gdy zachowany zostanie stosunek powierzchni okien, liczony w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi nie mniejszy niż 1 do 8. Natomiast oświetlenie światłem sztucznym jest poprawne, gdy wartość jego natężenia będzie nie mniejsza niż 500 lx.

50010_plasticfan_01.jpgDopuszczalne jest zatrudnianie pracowników w pomieszczeniach pracy oświetlonych tylko światłem sztucznym. W takim przypadku pracodawca musi uzyskać zgodę na pracę tylko przy świetle elektrycznym wydaną przez właściwego terytorialnie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej w porozumieniu z właściwym terytorialnie okręgowym inspektorem pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Temperatura w pomieszczeniach pracy lekkiej – do takiej pracy zaliczają się prace w gabinecie kosmetycznym – nie powinna być niższa niż 18°C.

Wentylacja

W przypadku wentylacji w budynkach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach stałego i czasowego pobytu ludzi, w których zabronione jest palenie tytoniu, wymiana powietrza powinna wynosić 20 m3/godz. (pod warunkiem że w danym budynku lub pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia).

Niektóre lakiery i rozpuszczalniki stosowane w salonach kosmetycznych emitują do atmosfery otaczającej pracownika zapachy mogące powodować uciążliwość pracy.
Sposobem na ograniczanie takiej uciążliwości jest stosowanie sprawnej, poddawanej cyklicznym przeglądom wentylacji pomieszczeń.

Minimalną częstotliwość przeglądów przewodów wentylacji ustalono na nie rzadziej niż raz w roku.

Woda i kanalizacja

Zaopatrzenie w wodę salonu kosmetycznego powinno być zrealizowane przez przyłączenie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystanie z własnego ujęcia wody.

733419_thermometer.jpgPracownicy powinni mieć możliwość korzystania z ciepłej wody, dostarczanej z sieci wodnej lub podgrzanej za pomocą podgrzewaczy.

Inne wymogi

Należy również pamiętać, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom zabezpieczenie przed wilgocią (prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu zawiera się w przedziale od 40 do 65%, przy temperaturze nie niższej niż 18°C) oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Jeśli zajdzie taka konieczność należy zainstalować alternatywne źródło ogrzewania oraz zasłony lub rolety chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Często wydaje się nam, że przepisy utrudniają życie. Kiedy jednak spróbujemy sobie wyobrazić funkcjonowanie gabinetów nie regulowane żadnymi ustawami, to dochodzimy do wniosku, że prawo może nie jest doskonałe, ale zapewnia nam i naszym klientom bezpieczeństwo. Warto również zaznaczyć, że skrupulatne przestrzeganie przepisów może uwolnić nas od odpowiedzialności za nieprzewidziane niebezpieczne sytuacje.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów serwisu: PortalBHP.pl, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka