fbpx
11 Grudzień, 2019
Warszawa
-4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Czy właściciel salonu może anulować pracownikowi urlop?

Wypoczynek zaplanowany, bilety na wycieczkę zakupione, klienci poinformowani, ty już myślami w ciepłych krajach, aż tu nagle, jak grom z jasnego nieba pada informacja od pracodawcy, że urlop musisz odwołać. Co w takiej sytuacji?

Ocena zasadności decyzji właściciela gabinetu o anulowaniu urlopów jest uzależniona od okoliczności. Jeżeli jako przyczynę poda niespodziewane pomniejszenie się załogi (ciąża zmienniczki wykluczająca ją z dalszych obowiązków, zwolnienie osoby, która miała cię zastępować) czy niezaplanowane wcześniej zamówienie, kroki pracodawcy można uznać za uzasadnione.

Inaczej sytuacja ma się, gdy taka sytuacja zdarza się nagminnie każdego roku w okresie wakacyjnym. Wówczas właściciel gabinetu, który zauważył już taką tendencje powinien się komplikacji spodziewać i przesunięcie urlopu należy uznać za nieuzasadnione oraz dokonane z naruszeniem prawa.

Jak wiadomo, urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów lub w porozumieniu z pracownikiem. Przy ich ustalaniu właściciel salonu powinien brać pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia płynnego toku pracy gabinetu. Należy zapamiętać, że pracodawca jak i zatrudniona osoba mają obowiązek przestrzegania wcześniej ustalonego planu urlopów. 

Istnieją jednak, jak wcześniej wspomniano okoliczności, w jakich termin urlopu może ulec zmianie. Są one wyjątkowe i muszą zostać umotywowane bardzo ważnymi przyczynami. Właściciel gabinetu powinien wyjaśnić, że wynikają one ze względów szczególnych oraz udowodnić, że twoja nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Pracownik musi mieć świadomość, że okoliczności rzeczywiście są wyjątkowe, nagłe, niespodziewane i nieprzewidywane wcześniej.

Właściciel salonu o decyzji przesunięcia ci urlopu powinien poinformować niezwłocznie, a ty powinieneś się  zastosować się do jego polecenia. Jeśli jednak nie zgadzasz się z decyzją pracodawcy możesz ja zakwestionować przed sądem. Co wówczas? Otóż nieuzasadnione przesuniecie urlopu może skutkować nałożeniem na właściciela salonu grzywny.

A co poniesionymi przez ciebie stratami, takimi jak wpłacona zaliczka, a nawet całość kwoty za wypoczynek? W przepisach nie uregulowano konsekwencji przesunięcia terminu urlopu z powodu „szczególnych potrzeb pracodawcy”. Dopuszcza się stosowanie w takim przypadku w drodze analogii art. 167 par. 2 k.p., zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu z powodu „szczególnych potrzeb pracodawcy”.

Zatem, jeśli przesunięcie urlopu jest dokonywane w sposób uzasadniony i zgodny z prawem, nie masz możliwości dochodzenia od właściciela salonu odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego. Całkiem inaczej wygląda jeśli uznane ono będzie za nieuzasadnione. W takiej sytuacji masz prawo dochodzić naprawienia szkody wynikającej z nienależytego wykonania zobowiązania przez pracodawcę. Co może być przedmiotem roszczenia? Wydatki poniesione w związku z planowanym urlopem, które nie zostały w żaden sposób zrekompensowane.

Źródło: gazetaprawna.pl