fbpx
19 Październik, 2019
Warszawa
12 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

tabela1.jpg

Gdzie pracują kosmetolodzy – wyniki badań losów absolwentów

Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia była właściwa. Najnowsze badania losów absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi być może rozwieją niektóre wątpliwości. 

Pomimo, że najnowsze badania obejmują bardzo małą grupę absolwentów, warto im się bliżej przyjrzeć, chociażby z tego powodu, że są to pierwsze tego typu analizy. Należy również zaznaczyć, że absolwenci, którzy w ubiegłym roku opuścili mury uczelni rozpoczynali edukację jeszcze mało liczną grupą. Dopiero ostatnie lata przyniosły większe zainteresowanie studiowaniem kosmetologii.

Wybrane fragmenty z Raportu z badania Losy Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2008/2009

Wyniki ogólne:

Ostateczny zwrot z 1281 wysłanych na adres mailowy ankiet, wyniósł 40%, tj. 516  wypełnionych kwestionariuszy. Materiał badawczy stanowiło jednak 511 właściwie wypełnionych kwestionariuszy ankiety.

Udział badanych absolwentów z Farmaceutycznego wynosił 11% (55 osób) z czego  absolwenci kosmetologii stanowili 3% całości (14 osób).

Kwestie związane z kierunkiem kosmetologia:

Przy potencjalnej możliwości ponownego wyboru kierunku, 72% przebadanych absolwentów kierunku kosmetologia deklaruje ponowny jego wybór. Absolwenci kosmetologii wymieniali najczęściej jako zamienne kierunki takie jak chemia i dermatologia.

Jeśli chodzi o zgodność rodzaju pracy podjętej przez badanych absolwentów kosmetologii z kierunkiem ukończonych studiów, to pracę związaną z kierunkiem ukończonych studiów deklaruje 83% absolwentów tego kierunku. Pracę niezwiązaną deklaruje 17% badanych.

Kwestie związane z Wydziałem Farmaceutycznym:

Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego w 81% deklarują zatrudnienie w szeroko rozumianej branży medycznej. Ośmiu badanych (19%) z Wydziału Farmaceutycznego zadeklarowało pracę w innej niż medyczna branży, w tym dwie podały ich profile, tj. fryzjerstwo i handel detaliczny. Spośród badanych absolwentach wydziału Farmaceutycznego, tylko 4 osoby zadeklarowały uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Forma zatrudnienia pracujących badanych absolwentów wydziału Farmaceutycznego:

tabela1.jpg

Najpopularniejszą formą zatrudnienia jest wśród badanych absolwentów UM pełnoetatowa umowa o pracę. Wśród pracujących respondentów z Wydziału Farmaceutycznego 79% (34 osoby) pracuje na takiej właśnie zasadzie. Pozostali, po 3 osoby (po 7%) zatrudnieni są w ramach  amo zatrudnienie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej (tu dwie osoby wskazały na  amo zatrudnienie).

Okres zatrudnienia pracujących badanych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego:

tabela2.jpg

Na pytanie: „Czy aktualna praca jest Pana/i pierwszym miejscem zatrudnienia od momentu zakończenia studiów w UM w 2009 r.?”, respondenci Wydziału Farmaceutycznego w 81% zadeklarowali, że obecna praca jest ich pierwszym miejscem zatrudnienia od momentu ukończenia nauki na UM w Łodzi.

Warunki pracy:

Średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto w PLN wśród pracujących badanych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego:

wykres1.jpg

Stanowisko zajmowane w miejscu pracy przez badanych pracujących absolwentów Wydziału Farmaceutycznego:

wykres2.jpg

Cechy, umiejętności i kwalifikacje wykorzystywane w miejscu pracy przez badanych absolwentów wydziału Farmaceutycznego:

tabela3.jpg

Wśród badanych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego do najczęściej wymiennych kategorii cech wykorzystywanych przez nich w pracy zaliczyć należy wiedzę specjalistyczną, umiejętność samodzielnej pracy, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, które otrzymały odpowiednio 41, 39, 36, 36 i 35 wskazań respondentów z tego wydziału. Najmniej przydatne okazały się znajomość języków obcych oraz przedsiębiorczość, które w kwestionariuszu wywiadu zaznaczyło odpowiednio 7 i 9 pracujących farmaceutów.

Stanowisko badanych pracujących absolwentów Wydziału Farmaceutycznego wobec stwierdzenia: wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do wykonywanej przeze mnie pracy:

wykres3.jpg

Stanowisko badanych pracujących absolwentów Wydziału Farmaceutycznego wobec stwierdzenia: odczuwam satysfakcję z wykonywanej pracy:

wykres4.jpg

Stanowisko badanych pracujących absolwentów Wydziału Farmaceutycznego wobec stwierdzenia: w miejscu mojej pracy czuję się potrzebny/a:

wykres5.jpg

Stanowisko badanych pracujących absolwentów Wydziału Farmaceutycznego wobec stwierdzenia: warunki zatrudnienia dają mi poczucie stabilności i pewności zatrudnienia:

wykres6.jpg

Absolwenci niepracujący:

W badaniu 12 absolwentów Wydziału Farmaceutycznego zadeklarowało się jako osoby niepracujące.

W przypadku badanych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego po 5% wskazań jako przyczyny pozostawania bez pracy otrzymały kategorie: nie szukam pracy i na podjęcie pracy nie pozwala mi stan zdrowia. Z kolei po 11% (po 2 osoby) odpowiedziało, że miało trudności ze znalezieniem pracy, która spełniałaby ich oczekiwania i podało inne powody. Szesnastoprocentowe udziały w odpowiedziach miały natomiast w tym przypadku kategorie: mam trudności ze znalezieniem pracy w pobliżu miejsca mojego zamieszkania, nie mam wystarczającego doświadczenia, na podjęcie pracy nie pozwalają mi obowiązki rodzinne oraz nie pracuję, ponieważ kontynuuję naukę. Jedna osoba z analizowanego wydziału (5%) nie potrafiła podać przyczyn pozostawania bez pracy.

wykres7.jpg

Materiały pochodzą z Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.