fbpx
16 Sierpień, 2019
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Jak obniżyć wydatki na gabinet?

Prowadząc własną praktykę można płacić odpowiednio niższy podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z uzyskiwanymi w ten sposób przychodami. Należy wybrać tylko odpowiednią formę własnościową lokalu, który służy za gabinet do przyjmowania klientów/pacjentów.

Osoba prowadząca gabinet i rozliczająca się w formie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie księgi przychodów i rozchodów może wliczać wydatki w koszty. Bez względu na to, czy płaci podatek liniowy, czy ustalany na podstawie skali tabeli podatkowej, może być on niższy, niż gdyby był ustalany wyłącznie na podstawie samych przychodów.

Na to, w jakim zakresie konkretne wydatki na gabinet mogą być wliczane w koszty, przesądza m.in. forma własności lub tytuł prawny, na podstawie którego działalność jest wykonywana w określonym lokalu.

Gabinet/salon w wynajętym lokalu

Najbardziej powszechnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie na działalność lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu. W takim przypadku kosztem uzyskania przychodu są wszystkie wydatki wiążące się z taką umową oraz koszty użytkowania pomieszczenia.

W pierwszym przypadku kosztem uzyskania przychodu będzie czynsz najmu określony w umowie, jak i inne koszty związane np. z samym zawarciem umowy, prowizją agencji nieruchomości itp. Do kosztów można zaliczyć również opłaty ponoszone przez najemcę jednorazowo w wyznaczonych terminach, np. na opłaty lokalne (podatek od nieruchomości), okresowe przeglądy instalacji oraz polisa ubezpieczenia nieruchomości, gdy z umowy najmu wynika, że ubezpieczanie nieruchomości od podstawowych ryzyk leży po stronie najemcy.

Odrębnymi kosztami, które można wliczyć w koszt uzyskania przychodu są wydatki ponoszone w związku z prowadzoną w lokalu działalnością. Przede wszystkim są to opłaty za media: telefon, woda, elektryczność, ogrzewanie, dostęp do internetu itp. Tego typu wydatki można wliczyć w koszty zarówno gdy faktury dokumentujące koszty są wystawione bezpośrednio na osobę prowadzącą gabinet, jak i gdy ich adresatem jest właściciel lokalu. W drugim przypadku należy zwrócić uwagę, aby obowiązek ponoszenia opłat przez najemcę wynikał wprost z umowy najmu. Dodatkowo dla właściwego ujęcia w księdze przychodów takiego kosztu należy sporządzać odpowiedni dowód wewnętrzny.

Praktyka we własnym lokalu

W przypadku gdy salon/gabinet jest własnością prowadzącego działalność, za koszt uzyskania przychodu uznaje się wszystkie wydatki ponoszone na jego eksploatację. Ponadto w koszty można wliczać amortyzację lokalu, a jeśli został on nabyty na kredyt to także odsetki oraz inne koszty finansowe związane z obsługą kredytu.

Podobna sytuacja występuje, gdy lokal został pozyskany na podstawie leasingu finansowego. Natomiast jeżeli prowadzący gabinet/salon korzysta z nieruchomości na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a więc takiego gdy w trakcie trwania umowy lokal stanowi własność leasingodawcy, koszty wliczane są na takich samych zasadach jak przy najmie. Nie można więc wliczać w koszty amortyzacji gabinetu.

W przypadku leasingu, poniesione wydatki np. na remont, podobnie jak w przypadku remontu własnego czy wynajmowanego lokalu, można wliczyć bezpośrednio w koszty, niezależnie od ich wysokości. Gdy natomiast mają one charakter modernizacji czy ulepszenia, to w całości w koszty wlicza je bezpośrednio tylko wtedy, gdy nie przekraczają one 3,5 tys. zł.

Gabinet/salon w formie użyczenia

Nieco odmiennym przypadkiem jest prowadzenie gabinetu/salonu w lokalu do którego mamy prawo na podstawie użyczenia. Taka sytuacja często może mieć miejsce gdy prowadzący gabinet korzysta z lokalu członków rodziny. W tym przypadku osoba prowadząca gabinet może wliczać w koszty wszystkie wydatki towarzyszące korzystaniu z takiej nieruchomości ponoszone w związku z wykonywaną praktyką. Przede wszystkim dotyczy to wydatków ponoszonych na eksploatację, remont oraz modernizację polegającą np. na przystosowaniu lokalu do potrzeb gabinetu.

Jeśli stronami umowy użyczenia nie będą członkowie najbliższej rodziny to należy w szczególności pamiętać o istotnych podatkowych uwarunkowaniach użyczenia.

źródło: Bloomberg