fbpx
22 Lipiec, 2019
Warszawa
18 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Koniec biegania z urzędu do urzędu

Zaświadczenia zostaną zastąpione oświadczeniami, a kary za stosowanie niedozwolonych praktyk i wykorzystywanie swojej pozycji rynkowej ulegną zmniejszeniu – to niektóre założenia nowej ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2011 roku. Celem nowych regulacji prawnych jest zniesienie niektórych przykrych obowiązków, jakie są zobowiązani wypełniać przedsiębiorcy i wszyscy obywatele.

Zaświadczenia i oświadczenia

Wiele wymaganych do tej pory zaświadczeń zostanie zastąpionych oświadczeniami. Kosmetyczna z pozoru zmiana jest ogromnym ułatwieniem dla wszystkich załatwiających urzędowe sprawy. Zniknie konieczność biegania od jednego do drugiego urzędu w celu pobierania kolejnych zaświadczeń potrzebnych do wydania innych. Urzędnicy będą mieli obowiązek wierzyć składanym przez nas deklaracjom bez konieczności potwierdzania wszystkiego urzędowymi dokumentami. Dodatkowo:

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu,
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

Kilka przykładów

Podczas prac nad nowymi regulacjami zmieniono 77 innych ustaw. Dzięki temu udało się znieść obowiązek przedstawiania aż 220 zaświadczeń, odpisów i wypisów.

Dużym ułatwieniem dla wszystkich właścicieli firm jest fakt, że wspomniana ustawa znosi obowiązek przedstawiania zaświadczeń o nadaniu REGON i NIP. Z kolei zamiast przedstawiać zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do ZUS, wystarczy dostarczyć urzędnikom własnoręcznie sporządzone oświadczenie.

Pozostałe regulacje

Zmniejszeniu ulegną również wysokości kar nakładanych na nieuczciwych przedsiębiorców w związku ze stosowaniem niedozwolonych praktyk i wykorzystywaniem swojej pozycji rynkowej. Maksymalna kara została obniżona z 10 do 3% przychodów firmy.

Ustawa zwiększa także możliwości przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w spółki.