fbpx
20 Czerwiec, 2019
Warszawa
23 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

673264_hammer_to_fall.jpg

Ktoś szkaluje Cię w internecie? Zobacz jak go namierzyć

Czasy, w których nieuczciwa konkurencja między gabinetami ograniczała się wyłącznie do „nasyłania” sanepidu na sąsiedni salon już dawno minęły. Obecnie najpopularniejszym narzędziem używanym do wyeliminowania konkurencji stał się internet? Co zrobić, kiedy ktoś bezpodstawnie oczernia nas na forach internetowych? Bartłomiej Sobierajw swoim artykule wyjaśnia jak walczyć z anonimowym przeciwnikiem.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa dają praktycznie każdemu możliwość ustalenia adresu IP osoby naruszającej jego dobra.

Anonimowe wpisy i komentarzedotyczące innych osób są już niestety stałym elementem internetowej rzeczywistości. Po tego typu narzędzia walki konkurencyjnej sięgają także przedsiębiorcy, anonimowo oczerniając konkurentów, np. poprzez podszywanie się pod niezadowolonego klienta. Komentarze takie wymagają niejednokrotnie interwencji prawnej, mającej swój finał w sądzie. Podstawą tego typu działań jest uprzednie ustalenie tożsamości sprawcy wpisu, zaś w zasadzie jedyną drogą do zidentyfikowania autora anonimowego wpisu będzie ustalenie jego tożsamości na podstawie adresu IP komputera, którym się posługiwał.

Mimo że w orzecznictwie nie zostało to rozstrzygnięte jednoznacznie, zgodnie z przeważającym poglądem, adres IP stanowi dane osobowe. Podlega on więc szczególnej ochronie na gruncie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zwracamy się do administratora portalu internetowego

Przyjmując zatem, iż adres IP stanowi dane osobowe, chcąc uzyskać go np. od administratora portalu internetowego, można powołać się na art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, iż dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, np. przekonań religijnych lub filozoficznych, mogą być udostępnione – w celach innych niż włączenie do innego zbioru danych osobowych – osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których one dotyczą. Taką uzasadnioną potrzebą wydaje się być właśnie zamiar wszczęcia postępowania sądowegoprzeciwko sprawcy anonimowego wpisu.

Idziemy do GIODO

673264_hammer_to_fall.jpgJeśli administrator danych osobowych odmówi udostępnienia adresu IP, należy zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowycho nakazanie ich udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Uprawnienie takie przysługuje bowiem na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych. Niemniej, należy liczyć się z tym, że GIODO może wydać negatywną decyzję w tym względzie. W takiej sytuacji konieczne będzie wniesienie skargi na tego rodzaju rozstrzygnięcie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, przy czym skargę może wnieść także administrator portalu, gdy wydana zostanie decyzja nakazująca mu udostępnienie adresu IP. Proces uzyskiwania numeru IP może okazać się więc w praktyce długotrwały.

Nawet w razie uznania, iż adres IP nie stanowi danych osobowych, w rozpatrywanym przypadku, możliwe będzie jego uzyskanie. Jak stanowi bowiem art. 14 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Artykuł 26 ust. 1 tej ustawy stanowi zaś, iż kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny.

Anonimowe rozpowszechnianie informacji dotyczących innej firmy stanowi zatem wykroczenie, które ściganie jest na żądanie pokrzywdzonego. W konsekwencji, w razie złożenia żądania ścigania tego wykroczenia przez poszkodowanego, adres IP uzyskać będzie mogła od administratora portalu policja.

Posiadając adres IP, możemy spróbować ustalić tożsamość sprawcy wpisu. W tym celu konieczne już będzie zwrócenie się do odpowiednich organów ścigania, albowiem dane te objęte są tajemnicą telekomunikacyjną.

Bartłomiej Sobieraj – radca prawny
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
www.chwp.pl