fbpx
17 Sierpień, 2019
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Kupujemy sprzęt i...

Kupujemy sprzęt i…

 

Kupujemy drogi sprzęt, ustawiamy go w gabinecie, przechodzimy szkolenie, zaczynamy używać i… aparat się psuje. Dystrybutor sprzętu w umowie zapewnia, że oferuje serwis, jednak okazuje się, że w praktyce nie zawsze wygląda to tak dobrze. Wiele osób skarży się, że telefony pozostają bez odpowiedzi, naprawa czasami opóźnia się nawet miesiącami. Olbrzymia inwestycja idzie na marne, ponieważ aparat stoi bezczynnie, a zniecierpliwieni klienci/pacjenci idą do innego gabinetu.

Kupowanie sprzętu kosmetycznego do gabinetu to dzisiaj konieczność wynikająca z faktu, że klienci/pacjenci oczekują zabiegów z użyciem aparatów, gdyż przekonani są o ich skuteczności. Jest to jednak również nie lada wyzwanie ze względu na konieczność wyboru spośród wielu ofert, kuszących ceną, możliwościami i dodatkowymi usługami sprzedawcy. Przede wszystkim jednak jest to spory wydatek i chcielibyśmy, by jak najszybciej się zwrócił. Dlatego awaria aparatu niedługo po jego zakupie jest prawdziwym problemem. Również dlatego, że sprzęt często jest sprowadzany od zagranicznych producentów i trzeba mieć do niego oryginalne części. W zasadzie sprzedawca gwarantuje serwis, ale zdarza się, że trudno wyegzekwować wypełnienie tej części umowy z jego strony.

Jak uchronić się przed taką sytuacją?

Po pierwsze, już na etapie wybierania sprzętu i sprzedawcy należy zasięgnąć opinii o jednym i drugim, np. na forach internetowych. Można też poprosić o informację na temat poprzednich nabywców i skontaktować się z nimi, by zapytać o wrażenia z pracy na zakupionym sprzęcie. Wybierajmy firmy, które są obecne na rynku od lat i znane ? takie na pewno nie będą narażać na szwank swojej opinii. Nie zawsze wyjdzie to z korzyścią dla ceny, ale na pewno warto zapłacić więcej i mieć gwarancję, że firma wywiąże się ze swoich zobowiązań. Po drugie, sprzęt należy sprawdzić dokładnie przed kupnem, a potem po zakupie.

Właściciele gabinetów często kupują aparat, zanim personel przejdzie szkolenie z jego obsługi. Wyklucza to potem możliwość natychmiastowego testowania sprzętu w gabinecie i grozi tym, że w razie stwierdzenia wad przekroczymy już czas, jaki przysługuje zgodnie z umową na zwrot towaru wadliwego. Dlatego lepiej jest dokładnie przetestować sprzęt przed zakupem w siedzibie sprzedawcy lub w gabinecie oraz dowiedzieć się wszystkich najważniejszych rzeczy o sposobie jego obsługi i konserwacji.

Po trzecie zapoznajmy się z warunkami sprzedaży danego sprzedawcy. Powinien on udostępnić je na swojej stronie internetowej lub przedstawić na życzenie klienta.

Przepisy

Kupujemy sprzęt i...Sprawy związane z transakcjami handlowymi są na szczęście regulowane odpowiednimi przepisami, które w pewnym stopniu chronią klientów przed nieuczciwością sprzedawcy. Można się na nie powołać, próbując wyegzekwować wywiązanie się sprzedawcy z umowy. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU 141 poz. 1176) Rozdział I, art. 3

  • Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
  • Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
  • Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

Art. 4.

  • Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Art. 13.

  • Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.
  • Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.
  • W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ważnym dokumentem jest karta gwarancyjna urządzenia, zawierająca datę sprzedaży z pieczęcią i podpisem sprzedawcy, numer fabryczny aparatu oraz warunki gwarancji ? okres gwarancji i wady oraz usterki, które sprzedawca deklaruje naprawić w ramach gwarancji.

Gdzie szukać pomocy

Inspekcja Handlowa (strona internetowa Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ? www.giih.gov.pl) jest organem chroniącym interesy i prawa konsumentów. Do jej wojewódzkich oddziałów można udać się w razie, gdy sprzedawca unika wywiązania się ze swych zobowiązań.

Ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Należy zrobić to w miejscu, w którym sprzedawca ma siedzibę ? do rejonowego, gdy wartość roszczenia nie przekracza 30 tys. złotych, w przeciwnym razie do okręgowego. Należy przy tym posłużyć się dowodami w postaci odpowiednich dokumentów (faktura, umowa kupna-sprzedaży), zeznań świadków i opinii rzeczoznawcy.

 

Dorota Bury Dorota Bury
Redaktor Cabines Polska
Cabines Polska