fbpx
21 Wrzesień, 2019
Warszawa
14 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Przyjmę na staż w salonie kosmetycznym

Staże absolwenckie to bardzo popularna forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub bez doświadczenia zawodowego. Stażystom pozwala na zdobycie pierwszych szlifów w roli etatowego pracownika, pracodawcom stwarza możliwość przetestowania przyszłego pracownika i zdobycie wykwalifikowanej kadry. Mimo wielu odmiennych opinii pozyskiwanie stażystów nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców z różnych branż. Czy warto skorzystać z tej możliwości i dać szansę młodym ludziom na naukę w naszym salonie kosmetycznym?

Na początku warto jasno określić sobie cel proponowanego stażu. Dla każdego młodego człowieka poszukującego pierwszej pracy taki staż to doskonała okazja do zdobycia niezbędnego doświadczenia i sprawdzenia swoich umiejętności w wymarzonym zawodzie. Pracodawca zyskuje nowego pracownika bez konieczności nawiązywania stosunku pracy. Dodatkowo, jeżeli staż finansowany jest ze środków unijnych, w żadnym stopniu nie obciąża pracodawcy kosztami wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że przyjmując stażystę do pracy w salonie ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo jego i klientów korzystających z naszych usług. Osoba przebywająca na stażu potrzebuje wsparcia ze strony opiekuna stażu, a także jasno określonych obowiązków, które będzie w stanie wypełnić.

Pracodawca zainteresowany przyjęciem stażysty musi zwrócić się do właściwego Urzędu Pracy z wnioskiem o przyjęcie na staż osoby lub grupy osób. Pismo takie musi zawierać pełną nazwę oraz adres firmy, REGON, NIP, formę organizacyjno-prawną salonu, rodzaj i datę rozpoczęcia działalności, a także liczbę pracowników oraz liczbę miejsc przewidzianych do odbycia stażu. Niezbędne będzie także podanie danych opiekuna stażysty, propozycji długości odbywanego stażu, opisu zadań, którymi miałaby się zajmować stażysta. Należy wpisać również wymagany poziom wykształcenia, wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, a także minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu. Oczywistym jest, że w przypadku stażystów pracujących w salonie kosmetycznych lista wymagań jest dużo bardziej przejrzysta niż np. w biurach lub urzędach, gdzie nie potrzeba jasno określonego poziomu wykształcenia niezbędnego do obsługi urządzeń biurowych. Pracodawca zatrudniający stażystę nie ponosi z tego tytułów żadnych kosztów. Stażysta otrzymuje stypendium stażowe, od którego odprowadza się ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Koszty badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu są pokrywane również ze środków starostwa.

Stażysta może zostać przyjęty „do pracy” na okres od 3 do maksymalnie 12 miesięcy na podstawie umowy zawieranej ze starostą. Stażystą może zostać bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy do ukończenia 25 roku życia, a także osoba bezrobotna, w która w okresie jednego roku od daty określonej w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyła 27 roku życia. Pracodawca ma wpływ na to, jaką osobę przyjmie do pracy. Ma prawo określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności lub wskazać konkretną osobę z imienia i nazwiska. Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy zapoznać naszego stażystę z programem stażu oraz z jego obowiązkami oraz regulaminem pracy obowiązującym w salonie, a także zapewnić szkolenie z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca przydziela stażyście właściwą odzież ochronną  oraz obuwie robocze na zasadach przewidzianych dla pracowników branży kosmetycznej. Pracodawca ma obowiązek informowania urzędu  o przypadkach przerwania stażu, o nieusprawiedliwionych nieobecnościach oraz innych istotnych okolicznościach. Po zakończeniu stażu jest zobowiązany wydać bezrobotnemu opinię o zrealizowanym stażu.

Przyjmując stażystę na staż w salonie kosmetycznym należy mieć świadomość, że nie jest on pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, dlatego też nie może być w żaden sposób obarczony odpowiedzialnością materialną, tak jak osoba zatrudniona na umowę o pracę. Trzeba pamiętać o tym szczególnie wtedy, kiedy dysponujemy drogim sprzętem oraz profesjonalnymi kosmetykami. Ograniczone zaufanie ustrzeże nas przed ewentualnym rozczarowaniem i nieuczciwością ze strony stażystów.

Decydując się na przyjęcie stażystów przede wszystkim należy zapewnić im możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie doświadczenia. Dzielenie się własną wiedzą sprawi, że obie strony będą zadowolone ze współpracy. Nie traktujmy stażystów jak taniej siły roboczej dewaluując wartość i sens organizowania staży zawodowych – w przyszłości mogą okazać się bardzo wartościowymi pracownikami.