fbpx
17 Sierpień, 2019
Warszawa
16 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

salon spa

Sposoby finansowania gabinetu/salonu

Otwarcie własnego gabinetu łączy się z pewnymi nakładami finansowymi. Ich wysokość związana jest z wielkością gabinetu, jak i usługami, jakie będą w nim oferowane. Przystępując do urzeczywistniania tego pomysłu dobrze jest rozpocząć od przygotowania biznesplanu. Da on szczegółowy wgląd w planowaną inwestycję i może być potrzebny przy staraniu się o dofinansowanie.

Biznes plan zawiera informacje o firmie – w jakiej branży funkcjonuje, jakie usługi świadczy, jakie są jej zasoby. Ocenia konkurencyjność przedsiębiorstwa na tle innych w tej samej branży i prognozy jego działalności w oparciu o analizę trendów polityczno-społecznych, ekonomicznych, itp. Przede wszystkim jednak skupia się na realizacji zamierzonego celu. Dlatego też należy starannie przyjrzeć się planowanej strategii postępowania, a także mocnym i słabym stronom firmy. Koniecznie trzeba też szczegółowo opisać wdrażanie tej strategii oraz określić część rynku, którą się chce opanować.

W tej części powinno się określić klientów, sposoby ich pozyskania, ceny usług. Trzeba też uwzględnić promocję i jej koszty. Osobny punkt biznesplanu stanowi strona finansowa przedsięwzięcia. Należy przedstawić różnicę między planowanymi przychodami a wydatkami. Dobrze przygotowany biznesplan ułatwia osiągnięcie sukcesu, dlatego warto poświecić mu trochę czasu. W razie jakichkolwiek trudności można skorzystać z gotowych wzorów, bądź też poprosić o pomoc specjalistę. Posiadając biznesplan wiemy dokładnie jaka kwota potrzebna jest na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności salonu. Kiedy jednak wkład własny okazuje się nie wystarczający, albo nie chcemy w przedsięwzięciu lokować wszystkich swoich oszczędności, możemy skorzystać z oferty dofinansowania. Możliwości zdobycia dodatkowych pieniędzy na rozpoczęcie lub rozwój działalności jest wiele.

Można wziąć udział w jednym z konkursów dla przyszłych lub już działających przedsiębiorców. Konkursem dla osób dopiero rozpoczynających działalność jest np. ?Konkurs na Biznesplany? ? organizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla osób poniżej 30 roku życia.

Podobnym konkursem jest ?Gdyński Biznesplan?, z tym, że nie posiada on ograniczeń wiekowych dla kandydatów. Ten drugi konkurs kierowany jest nie tylko do osób myślących dopiero o założeniu firmy, ale też dla działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Udział i zwycięstwo w konkursach gwarantuje szeroko rozumiane wsparcie w zakładaniu firmy lub jej rozwijaniu, szkolenia, porady fachowców, pomoc finansową. Sfinansowanie rozpoczęcia działalności gabinetu lub poszerzenie asortymentu jego usług jest największą bolączką przedsiębiorcy. Banki nie chcą udzielać kredytów nowo otwartym firmom, dopóki nie przedstawią one korzystnych rozliczeń za okres co najmniej 3-6 miesięcy. Radą na to może być poręczenie z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Pozwala ono między innymi na zwiększenie dostępności kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach.

Wniosek o taką formę zabezpieczenia spłaty kredytu składa się w banku, w którym przedsiębiorca stara się o kredyt. Więcej informacji na temat gwarancji kredytowych z KFPK oraz listę banków oferujących to poręczenie można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl).

Przydatne adresy

  • Bank Gospodarstwa Krajowego(www.bgk.com.pl)
  • Urząd Pracy (www.up.pl)
  • Fundusze Strukturalne (www.funduszestrukturalne.gov.pl)
  • Serwis Bierz Dotacje(www.bierzdotacje.pl)
  • Fundusz Mikro(www.funduszmikro.pl)
  • Inicjatywa Mikro (www.inicjatywamikro.pl)
  • Akademickie InkubatoryPrzedsiębiorczości (www.inkubatory.pl)

Inną formą wsparcia realizowanego z myślą o osobach chcących otworzy własną działalność jest Program ?Pierwszy Biznes?. Program ten powstał dzięki umowie między Ministrem Pracya wspomnianym już Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niezbędnym warunkiem udziału w programie jest zarejestrowanie się w powiatowym Urzędzie Pracy, wiek do 25 lat lub 27 w przypadku absolwentów. Uczestnik Programu może ubiegać się o pożyczkę w wysokości nie przekraczającej 40 tys. zł na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na zakup wyposażenia technicznego lub dostosowanie pomieszczeń. Jej oprocentowanie jest promocyjne w stosunku do zwykłych, komercyjnych kredytów. Dokładniejsze informacje można znaleźć również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Osoba dopiero zamierzająca otworzyć gabinet (bądź inną działalność) może skorzystać z dofinansowania ze środków urzędu pracy w ramach Funduszu Pracy. Jest to dotacja bezzwrotna. Warunkiem jej uzyskania jest status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania oraz zobowiązanie się do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 18 tysięcy złotych. Środki te mogą być przeznaczone np. na zakup wyposażenia, sprzętu, zakup materiałów na adaptację lokalu oraz na reklamę. Pieniądze uzyskane z dotacji należy przeznaczyć zgodnie z zobowiązaniem nie później niż do 30 dnia od momentu podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania dotację trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania dofinansowania z urzędu pracy należy szukać na stronie urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (www.up.pl).

Bogaty system wsparcia finansowego oferuje przyszłym i obecnym przedsiębiorcom Unia Europejska.

Właściciele małych przedsiębiorstw, takich właśnie jak gabinety czy salony kosmetyczne, mogą korzystać z funduszy strukturalnych UE. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego między innymi, a Europejski Fundusz Społeczny przede wszystkim, koncentrują się na funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieraniu inicjatyw mających na celu tworzenie lub utrzymanie trwałego zatrudnienia.

salon spaW ramach tych funduszy prowadzone są odpowiednie programy operacyjne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 ? Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (PO KL 6.2) skierowany jest do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Obejmuje pomoc finansową (w wysokości do 40 tys zł), a także wsparcie merytoryczno-doradcze zarówno w momencie zakładania firmy jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania. Program ten obejmuje również swych beneficjentów wsparciem pomostowym, zarówno doradczym, jak i finansowym (ponad 1000 zł co miesiąc) przyznawanym na okres od 6 do 12 miesięcy od otwarcia działalności. Pierwsze miesiące działalności to miesiące nauki i zdobywania miejsca na rynku. Dochody bywają minimalne, więc pomoc taka jest bardzo korzystna.

Właściciele funkcjonujących już firm także mogą ubiegać się o środki unijne. Muszą jednak posiadać możliwość zainwestowania własnych oszczędności, ponieważ wszystkie dotacje unijne działają na zasadzie refundacji. Przedsiębiorcy mogą starać się o dotację na inwestycję w prosperującym już gabinecie lub na stworzenie nowych miejsc pracy. Terminy składania wniosków, wymagane formularze ustalane są indywidualnie w każdym województwie. Informacje o lokalizacji punktów konsultacyjnych, w którym można dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej pod adresem www.funduszestrukturalne.gov.pl/informacja.

Praktyczne porady można znaleźć też na stronie www.bierzdotacje.pl Przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki także w instytucjach wspierających biznes. Przykładami mogą być oddziały Funduszu Mikro. Oddziały te znajdują się w większych miastach Polski. Dokładny adres najbliższego oddziału można znaleźć na www.funduszmikro.pl O pożyczkę w Funduszu ubiegają się głownie właściciele małych przedsiębiorstw. Kwota średniej pożyczki w ubiegłym roku to 7.800 zł. Można ją przeznaczyć na każdy rozsądny cel związany z funkcjonowaniem firmy. W celu uzyskania pożyczki wymagane są tylko podstawowe dokumenty firmy.

Fundusz Mikro współpracuje ze swoimi klientami na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Celem Inicjatywy Mikro jest również wspieranie rozwoju małych firm. Pożyczkę można wziąć na cele obrotowe, inwestycyjne lub mieszane. Jej wysokość może wynosić od 1-120 tysięcy zł na okres od 3 do 60 miesięcy. Możliwe są różne formy zabezpieczeń. Inicjatywa Mikro wspiera również początkujących przedsiębiorców. Tutaj także mogą oni uzyskać promocyjną pożyczkę od 1 do 25 tysięcy złotych na okres od 3 do 24 miesięcy. Więcej można dowiedzieć się pod adresem www.inicjatywamikro.pl

Możliwości zdobycia dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności wymarzonego gabinetu jest wiele. Trzeba tylko poświecić trochę czasu na skompletowanie potrzebnych dokumentów, a marzenie stanie się rzeczywistością.